เทือกเขาแอนดีส เทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก

เทือกเขาแอนดีส ในทวีปอเมริกาใต้แม้ว่าเป็นทวีปที่ประกอบด้วยป่าดิบชื้นแล้วก็ยังมีเทือกเขาสูงที่เกิดขึ้นในทวีป

แห่งนี้นั่นคือ เทือกเขาแอนดีส เทือกเขาที่ทอดยาวตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปเรียบไปตาม

ชายฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นเทือกเขาที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์อย่างมาก

เทือกเขาแอนดีส เป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดในทวีปอเมริกาใต้เป็นเทือกเขาที่มีแนวยาว

เลียบตามพื้นที่ของทวีปประมาณ 7,200 กิโลเมตร ถูกจัดว่าเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่ง

เทือกเขาส่วนใหญ่มีระดับความสูงราว 6,000 เมตร ซึ่งยอดสูงที่สุดคือ ยอดเขาอากอนกากวา

สูง 6,962 เมตร นอกจากนี้บริเวณเทือกเขายังมีภูเขาไฟต่างๆจำนวนหลายลูกขึ้นถูกแถบนั้น

เนื่องจากว่าเทือกเขาแอนดีสถือกำเนิดขึ้นโดยการที่แผ่นเปลือกโลก 2 แผ่นปะทะกันเป็นเวลา

หลายล้านปีจากการที่แผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้กดทับแผ่นเปลือกโลกนาซกาทำให้แผ่นดิน

เกิดการดันตัวสูงขึ้นกลายเป็นเทือกเขาในที่สุด ซึ่งเขตเทือกเขาที่มีภูเขาไฟซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยัง

ไม่ดับและมีความสูงราว 5,000 เมตรขึ้นไป เทือกเขาแอนดีสครอบคลุมพื้นที่ของประเทศ 6

ประเทศ คือ โคลัมเบีย เอกวาดอร์ เปรู โบลิเวีย อาร์เจนตินา และชิลี ภูมิประเทศของเทือกเขา

แอนดีสนั้นประกอบด้วยหุบเขาสูงและหน้าผาซึ่งเป็นหน้าผาหินแกรนิต บนยอดเขามีหิมะปกคลุม

ตลอดปีและมีพื้นที่ของที่ราบสูงในประเทศโบลิเวียคือ ที่ราบสูงโบลิเวียซึ่งชาวโบลีเวียเรียกว่า

อัลติพลาโน ซึ่งที่ราบสูงนั้นประกอบด้วยพื้นที่ราบที่เป็นหินแข็ง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ของ

เทือกเขาแอนดีส

เทือกเขาแอนดีส

ทะเลสาบธรรมชาติบริเวณเทือกเขาที่สวยงามโดยทะเลสาบแห่งนี้ชื่อว่า ทะเลสาบติติกากา เป็น

ทะเลสาบน้ำจืด ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,810 เมตร ตั้งอยู่ในเขต

พรมแดนระหว่างเปรูและโบลิเวีย ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จัดว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่

ที่สุดในทวีปโดยน้ำจืดนั้นมาจากหิมะที่ละลายลงมาบนยอดเขาทะเลสาบนี้มีเนื้อที่ราว 8,372

ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้บริเวณที่ราบสูงโบลิเวียยังเป็นพื้นที่ตั้งของกรุงลาปาซ เมืองหลวง

ประเทศโบลิเวียที่อยู่สูงราว 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นอกจากนี้เทือกเขาแอนดิสยัง

เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำอเมซอน แม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของโลกอีกด้วย สำหรับที่ราบสูงยังมี

อีกแห่งหนึ่งคือ ที่ราบสูงปาตาโกเนีย ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ของอาณาจักรจักรวรรดิอินคา ชนเผ่าพื้น

เมืองซึ่งมีโบราณสถานตั้งอยู่อย่างมาชูปิกชู มหานครอันรุ่งเรืองของจักรวรรดิอินคาเป็นมหานคร

ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่เขาสูง ในแถบเทือกเขาแอนดีสแม้ว่าจะเป็นเทือกเขาสูงแต่ก็มีความ

หลากหลายทางธรรมชาติที่แตกต่างจะเทือกเขาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจี พืช พรรณไม้

บนเขาสูง และเหล่าสัตว์ต่างๆเช่น ลามะ, อัลปากา, วิกุนยา, กัวนาโค, วิสกาชา หรือแร้งคอนดอร์

และวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นที่สมบูรณ์