บราซิล ประเทศที่แสนกว้างใหญ่แห่งอเมริกาใต้

บราซิล หรือ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เป็นประเทศหนึ่งของทวีปอเมริกาใต้และเป็นประเทศที่มี

เนื้อที่มากที่สุดในทวีปและจัดว่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลกด้วยเนื้อที่ประมาณ 8.5

ล้านตารางกิโลเมตรและเป็นประเทศที่จัดว่ามีเศรษฐกิจดีที่สุดในภูมิภาคอเมริกาใต้ บราซิลเป็น

ประเทศที่ติดกับชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกและครอบคลุมพื้นที่ป่าอเมซอนมากที่สุดและมีแม่

น้ำอเมซอนเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศ คำว่าบราซิล เป็นชื่อที่มาจากต้นไม้ชนิดหนึ่งที่

มีชื่อว่า บราซิลวูด เป็นต้นไม้ที่ชาวบราซิลท้องถิ่นนิยมนำมาใช้เป็นสีย้อมผ้า บราซิลจัดว่าเป็น

ประเทศทางเกษตรกรรมและมีภูมิประเทศเป็นป่าฝนเขตร้อนและป่าดิบชื้นซึ่งเป็นแหล่ง

ทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายของประเทศและเป็นประเทศหนึ่งที่มีแรงงานจำนวนมาก

สำหรับภูมิประเทศของบราซิลนั้น ร้อยละ 43 ของประเทศครอบคลุมด้วยป่าดิบชื้นแถบลุ่มน้ำอเม

ซอนซึ่งมีปริมาณน้ำมากที่สุดในโลก แบ่งออกทั้งสิ้น 7 รัฐ เมืองส่วนใหญ่ของบราซิลจะสร้าง

แถบชายฝั่งแอตแลนติก ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินแดนที่ราบสูงที่ค่อนข้างมีความ

แห้งแล้ง ชาวบราซิลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการเพาะปลูกพืชเขตร้อน ภาค

ตะวันตกตอนกลาง เป็นที่ราบสูงเฉลี่ย 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ประกอบด้วยป่าไม้เขต

ร้อน ส่วนใหญ่ประชากรในภาคกลางจะนิยมทำปศุสัตว์ แต่ก็เป็นส่วนน้อยเนื่องจากทางภาคกลาง

ค่อนข้างเป็นดินแดนที่ทุรกันดาน

บราซิล

บราซิล

ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ประกอบด้วยเมืองใหญ่ทั้ง 3 เมืองได้แก่ รีโอเดจาเนโร เซา

เปาโล และ เบโลโอรีซอนตี จำนวนประชากรร้อยละ 45 อาศัยอยู่ในเขตนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ของ

ชายฝั่งทะเลและชายหาดที่สวยงาม และภาคใต้ตั้งอยู่ในเขตซีกโลกใต้ซึ่งมีสภาพอากาศคล้าย

กับทวีปยุโรปและมีหิมะตกในบางพื้นที่ช่วงฤดูหนาวในส่วนของภาคใต้ในบราซิลนั้นเป็นพื้นที่ที่มี

ผู้คนอาศัยน้อยที่สุด ส่วนมากจะเป็นชาวยุโรปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้อันเนื่องจากชาวยุโรปเข้า

มาตั้งถิ่นฐานในช่วงศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่จะทำการเกษตรเช่น ข้าวสาลีข้าวโพด ถั่วเหลือง

และข้าว แต่เดิมประเทศบราซิลเป็นถิ่นที่อยู่ของชนเผ่าอินเดียนแดงต่อมาชาวยุโรปเข้ามายึด

ครองชาวโปรตุเกสและถูกยึดครองโดยชาวสเปนในเวลาต่อมาเพราะเชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้อุดมไป

ด้วยแร่ต่างๆ น้ำมันและทองคำ ซึ่งในปัจจุบันบราซิลใช้การสื่อสารด้วยภาษาโปรตุเกสและสเปน

รวมถึงวัฒนธรรมจากยุโรปและศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก สำหรับชาวพื้นเมืองหลังจากที่

ถูกยึดครองสาวชนพื้นเมืองก็ได้แต่งงานกับชาวยุโรปทำให้มีลูกเลือดผสมที่เรียกว่า เมสติโซ

บราซิลจัดว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีอันดับต้นๆของโลกและมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของ

ลทวีปอเมริกาใต้แม้ว่ามีเศรษฐกิจที่ดีแต่ประชากรส่วนใหญ่ก็มีความยากจนนั่นทำให้บราซิลเป็น

ประเทศที่มีอาชญากรรมมากแห่งหนึ่งของโลก