เวเนซุเอลา ประเทศแห่งป่าดงดิบที่กว้างใหญ่

ประเทศหนึ่งในดินแดนของอเมริกาใต้อย่าง เวเนซุเอลา หรือ สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่ง

เวเนซุเอลา ประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาใต้ทางชายฝั่งมหาสมุทร

แอตแลนติกและทะเลแคริเบียน เวเนซุเอลาจัดว่าเป็นประเทศที่ประกอบด้วยป่าดิบชื้นซึ่ง

ครอบคลุมพื้นที่ราว 80%ของประเทศ มีพื้นที่รวม916,445 ตารางกิโลเมตร ประชากรราว 29

ล้านคน ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาทางการ เวเนซุเอลาเป็นประเทศอีกหนึ่งที่ถูกค้นพบโดยผู้

สำรวจชาวยุโรปอย่าง คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ซึ่งค้นพบดินแดนของอเมริกาและเดินทางลงตาม

ชายฝั่งของทวีปจนถึงอเมริกาใต้ ในปี 1498 ซึ่งในพื้นที่ของเวเนซุลานั้นมีชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่

เช่น อาราวัก คาริบ และชิบชา จนกระทั่งถูกยึดครองโดยชาวสเปนในยุคล่าอาณานิคมของยุโรป

และได้ตั้งชื่อดินแดนนี้ว่า เวเนซูเอลา ซึ่งเป็นชื่อที่ได้มาจากเมืองเวนิสของอิตาลี ซึ่งพื้นที่แห่งนี้

เวเนซุเอลา

เวเนซุเอลา

มีลักษณะภูมิประเทศคล้ายกับเมืองเวนิสนั่นเอง เวเนซุเอลาประกาศเป็นประเทศในปี 1567 และ

มีเมืองหลวงชื่อว่าคารากัส ต่อมาชาวเวเนซุเอลาชื่อว่า ซิมอน โบลิวาร์ เป็นบุคคลแรกที่ต่อต้าน

และจับอาวุธลุกขึ้นสู้เพื่อกู้เอกราชของประเทศจากสเปนเพื่อปลดแอกจากการล่าอาณานิคมของ

ยุโรปซึ่งก็ได้รับเอกราชในที่สุดเมื่อปี 1821 โดยใช้เวลาต่อต้านและต่อสู้ 11 ปี ภูมิประเทศของ

เวเนซุเอลาตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นเขตร้อนชื้นประเทศตั้งอยู่ในแอ่งอเมซอนซึ่งเป็น

พื้นที่ลุ่มต่ำครอบคลุมด้วยป่าฝนเขตร้อนที่มีความหลากหลายทางชีววิทยา และมีหน้าผาสูงชันมี

ปริมาณน้ำที่สูงมากนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ตั้งของน้ำตกแองจิลน้ำตกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง

ราว 935 เมตร ป่าฝนของเวเนซุเอลานั้นมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก นอกจากนี้ยังมี

พื้นที่ราบยาโนสทางชายฝั่งแคริเบียนและสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอรีโนโกทางตะวันออกของ

ประเทศ เวเนซูเอลาปกครองโดยระบบประธานาธิบดีมีเมืองหลวงชื่อว่าการากัสในปัจจุบัน แบ่ง

ออกเป็นเขต 23 รัฐ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอาศัยอยู่ทางเหนือของประเทศจรด

ชายฝั่งทะเลแคริเบียนโดยนครการากัสจะมีประชากรหนาแน่นที่สุด ด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพและมีการค้นพบน้ำมันดิบในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ทำให้เป็นประเทศที่ส่งออก

น้ำมันของโลกซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจจากการส่งออกน้ำมันในปี 1980 มากที่สุด นอกจากนี้

ยังมีการส่งออกเมล็ดกาแฟและโกโก้ แม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วแต่

ประเทศเผชิญกับหนี้สินภายนอกและเงินเฟ้อภายในประเทศ ประชากรราว 66% มีความยากจน

และเผชิญหน้ากับเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งก็สามารถฟื้นตัวได้อีกครั้งในปี

พ.ศ. 2553 อย่างก็ตามเวเนซุเอลายังคงประคองเศรษฐกิจอยู่ได้จากการส่งออกน้ำมัน กาแฟ

และโกโก้

 

ชิลี ดินแดนแห่งวัฒนธรรมและธรรมชาติที่งดงามที่สุดของโลก

สาธารณรัฐชิลี หรือ ชิลี เป็นประเทศหนึ่งของทวีปอเมริกาใต้และเป็นประเทศที่มีชายฝั่งจรดกับ

มหาสมุทรแปซิฟิกที่มีชายฝั่งยาวที่สุดในประเทศ ชิลีเป็นประเทศที่หากแบ่งเขตแดนแล้วมี

ลักษณะเป็นแนวยาวทอดไปตามทิศตะวันตกของทวีปเลียบไปตามชายฝั่งติดกับมหาสมุทร

แปซิฟิกยาวจนถึงใต้สุดของทวีปมีเนื้อที่ราว 756,950 ตารางกิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ใช้

ภาษาสเปนเป็นภาษาทางการ ปกครองโดยระบอบประธานาธิบดี ชิลีเป็นประเทศที่ค่อนข่างมี

ความอุดมสมบูรณ์มากและมีธรรมชาติที่สวยงามพื้นที่ของประเทศส่วนใหญ่ประกอบด้วยชายฝั่ง

ที่ยาว 6,435 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกถูกกั้นด้วยเทือกเขาแอนดีส นอกจากนี้ชิลียังครอบ

ครองหมู่เกาะของมหาสมุทรแปซิฟิก เช่น หมู่เกาะควนเฟร์นันเดซ เกาะซาลาอีโกเมซ หมู่เกาะ

เดสเบนตูราดัส และเกาะอีสเตอร์ในโพลินีเซีย รวมถึงยังมีการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนใน

ชิลี

ชิลี

แอนตาร์กติกาด้วย ก่อนการก่อตั้งเป็นประเทศชิลีนั้นราว 10,000 ปีที่แล้วนั้นในบริเวณพื้นที่ของ

ประเทศนั้นมีมนุษย์ซึ่งเป็นชาวมาปูเซเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศแห่งนี้โดยเลือกจุดที่ใกล้กับ

ชายฝั่งเนื่องจากเป็นจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การเพาะปลูก ต่อมาในช่วงคริต

ศตวรรษที่ 16 ชาวสเปนนำโดย นาย เปโดร เด บัลดีเบีย ได้เข้ามาพิชิตดินแดนแห่งนี้แม้ว่าจะถูก

ต่อต้านจากชาวมาปูเซแต่สเปนก็พิชิตดินแดนแห่งนี้ได้สำเร็จ ต่อมาชาวมาปูเซที่ต่อมาเป็นชาว

ชิลีสามารถขับไล่อิทธิพลของชาวสเปนได้สำเร็จ ต่อมาก็ประกาศเอกราชอย่างสมบูรณ์ในปี

1818 และได้ครอบครองดินแดนจนได้ทางใต้ของทวีปและประกาศให้เป็นประเทศชิลีในที่สุด

ภูมิประเทศของชิลีประกอบด้วยที่ราบสูง ที่ราบชายฝั่ง และเทือกเขาสูงทางใต้สุดของประเทศมี

อากาศหนาวเย็นและมีหิมะ ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณเมืองท่าชายฝั่งทางเหนือและ

ทางตะวันตกของประเทศ เป็นประเทศเดียวที่แม่น้ำอเมซอนไม่ไหลผ่าน ประเทศแบ่งออกเป็น

แคว้น 15 แคว้น แต่ละแค้วนถูกแบ่งเป็นจังหวัดรวมถึง 51 จังหวัดมีเมืองหลวงชื่อว่า ซานเตียโก

และเมืองท่าที่สำคัญเช่น บัลปาราอีโซ, ลาเซเรนา ทางตะวันออกของประเทศคือ เทือกเขาแอน

ดีสที่มีชื่อเสียงมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบเชิงเขาค่อนข้างแห้งแล้ง ชิลีเป็นประเทศที่ตั้ง

อยู่ในเขตแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่นมุดตัวซึ่งมักเกิดแผ่นดินบ่อยครั้ง โดยรุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในปี

1960 นอกชายฝั่งใกล้กับเมืองวาลดีเวีย ความรุนแรง 9.5 ซึ่งจัดว่ามีความรุนแรงที่สุดใน

ประวัติศาสตร์แผ่นดินไหวก่อเกิดสึนามิสูง 40 เมตรพัดเข้าชายฝั่งและเดินทางข้ามมหาสมุทร

กว่า 6,000 กิโลเมตรถล่มหมู่เกาะฮาวายและญี่ปุ่นที่ห่างราว 12,000 กิโลเมตร นับว่าเป็นภัย

พิบัติครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในชิลี

บราซิล ประเทศที่แสนกว้างใหญ่แห่งอเมริกาใต้

บราซิล หรือ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เป็นประเทศหนึ่งของทวีปอเมริกาใต้และเป็นประเทศที่มี

เนื้อที่มากที่สุดในทวีปและจัดว่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลกด้วยเนื้อที่ประมาณ 8.5

ล้านตารางกิโลเมตรและเป็นประเทศที่จัดว่ามีเศรษฐกิจดีที่สุดในภูมิภาคอเมริกาใต้ บราซิลเป็น

ประเทศที่ติดกับชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกและครอบคลุมพื้นที่ป่าอเมซอนมากที่สุดและมีแม่

น้ำอเมซอนเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศ คำว่าบราซิล เป็นชื่อที่มาจากต้นไม้ชนิดหนึ่งที่

มีชื่อว่า บราซิลวูด เป็นต้นไม้ที่ชาวบราซิลท้องถิ่นนิยมนำมาใช้เป็นสีย้อมผ้า บราซิลจัดว่าเป็น

ประเทศทางเกษตรกรรมและมีภูมิประเทศเป็นป่าฝนเขตร้อนและป่าดิบชื้นซึ่งเป็นแหล่ง

ทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายของประเทศและเป็นประเทศหนึ่งที่มีแรงงานจำนวนมาก

สำหรับภูมิประเทศของบราซิลนั้น ร้อยละ 43 ของประเทศครอบคลุมด้วยป่าดิบชื้นแถบลุ่มน้ำอเม

ซอนซึ่งมีปริมาณน้ำมากที่สุดในโลก แบ่งออกทั้งสิ้น 7 รัฐ เมืองส่วนใหญ่ของบราซิลจะสร้าง

แถบชายฝั่งแอตแลนติก ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินแดนที่ราบสูงที่ค่อนข้างมีความ

แห้งแล้ง ชาวบราซิลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการเพาะปลูกพืชเขตร้อน ภาค

ตะวันตกตอนกลาง เป็นที่ราบสูงเฉลี่ย 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ประกอบด้วยป่าไม้เขต

ร้อน ส่วนใหญ่ประชากรในภาคกลางจะนิยมทำปศุสัตว์ แต่ก็เป็นส่วนน้อยเนื่องจากทางภาคกลาง

ค่อนข้างเป็นดินแดนที่ทุรกันดาน

บราซิล

บราซิล

ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ประกอบด้วยเมืองใหญ่ทั้ง 3 เมืองได้แก่ รีโอเดจาเนโร เซา

เปาโล และ เบโลโอรีซอนตี จำนวนประชากรร้อยละ 45 อาศัยอยู่ในเขตนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ของ

ชายฝั่งทะเลและชายหาดที่สวยงาม และภาคใต้ตั้งอยู่ในเขตซีกโลกใต้ซึ่งมีสภาพอากาศคล้าย

กับทวีปยุโรปและมีหิมะตกในบางพื้นที่ช่วงฤดูหนาวในส่วนของภาคใต้ในบราซิลนั้นเป็นพื้นที่ที่มี

ผู้คนอาศัยน้อยที่สุด ส่วนมากจะเป็นชาวยุโรปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้อันเนื่องจากชาวยุโรปเข้า

มาตั้งถิ่นฐานในช่วงศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่จะทำการเกษตรเช่น ข้าวสาลีข้าวโพด ถั่วเหลือง

และข้าว แต่เดิมประเทศบราซิลเป็นถิ่นที่อยู่ของชนเผ่าอินเดียนแดงต่อมาชาวยุโรปเข้ามายึด

ครองชาวโปรตุเกสและถูกยึดครองโดยชาวสเปนในเวลาต่อมาเพราะเชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้อุดมไป

ด้วยแร่ต่างๆ น้ำมันและทองคำ ซึ่งในปัจจุบันบราซิลใช้การสื่อสารด้วยภาษาโปรตุเกสและสเปน

รวมถึงวัฒนธรรมจากยุโรปและศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก สำหรับชาวพื้นเมืองหลังจากที่

ถูกยึดครองสาวชนพื้นเมืองก็ได้แต่งงานกับชาวยุโรปทำให้มีลูกเลือดผสมที่เรียกว่า เมสติโซ

บราซิลจัดว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีอันดับต้นๆของโลกและมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของ

ลทวีปอเมริกาใต้แม้ว่ามีเศรษฐกิจที่ดีแต่ประชากรส่วนใหญ่ก็มีความยากจนนั่นทำให้บราซิลเป็น

ประเทศที่มีอาชญากรรมมากแห่งหนึ่งของโลก